VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODU

1. ÚČASTNÍCI ZÁVODU
1.1) Přerovské Kopky (zkratka PK) jsou sportovní akcí běžeckého nebo pěšího charakteru, které se mohou zúčastnit jednotlivci starší 18-ti let. Osobám mladším 18 let je start povolen jen při předložení úředně neověřeného písemného souhlasu rodiče či zákonného zástupce. Děti se účastní dětského závodu za přítomnosti rodiče nebo jiné dospělé osoby.

VZOR: Souhlasím se startem Petra Nováka , narozeného 10.6.2001, v závodě Přerovské Kopky, konaného dne 15.9.2018 a zprošťuji pořadatele jakékoliv odpovědnosti v této věci. Jana Nováková (matka): r.č..............., č.OP............ Podpis: ..............................

1.2) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) disponuje požadovanými znalostmi o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu PK zúčastnit.
b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu / cíle, turisticky značených tras, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané "vyšší mocí" např. počasím. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržovat na takových komunikacích pravidla silničního provozu.
c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu.
d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených.
e) účast v závodu závisí jen na vlastním zvážení a rozhodnutí závodníka.
f) startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže PK, ani během případného doprovodného programu;
g) byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených.
h) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže PK, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
1.3) Závodník je povinen poskytnout první pomoci jinému zraněnému závodníkovi!
1.4) Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play.
1.5) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek.
1.6) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.prerovskekopky.cz, kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označení identifikátory závodu PK, tj. registrovaným ID čipem s barevným náramkem, startovním číslem na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelně). 
2.  TRATĚ a KATEGORIE

2.1) V registračním systému lze volit z šesti tratí: PK 25km jednotlivci, PK 10km jednotlivci, PK 25km DOGtreking, PK 10km DOGtreking, PK rodina, PK dětský závod.                                                                               2.2) Kategorie:

a) Jednotlivci MUŽI na trati PK 25km do 20 let, 21 - 39 let, 40 - 49 let, 50 - 59 let, nad 60 let

b) Jednotlivci ŽENY na trati PK 25km do 20 let, 21 - 39 let, 40 - 49 let, nad 50 let      

c) Jednotlivci MUŽI na trati PK 10km  (bez věkových kategorií)     

d) Jednotlivci ŽENY na trati PK 10km (bez věkových kategorií)

e) DOGtreking 25km (bez věkových kategorií): pes + pán (pes může mít až 2 pány a pán může mít až 2 psy)

f) DOGtreking 10km (bez věkových kategorií): pes + pán (pes může mít až 2 pány a pán může mít až 2 psy)

g) Rodina - max 2 dospělí + děti

h) Děti do 7 let (kluci holky dohromady), kluci 8-9 let, 10-11 let, 12-13 let, holky 8-9 let, 10-11 let, 12-13 let


3. REGISTRACE 

3.1) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na webové stránce www.prerovskekopky.cz.                                                                                              3.2) Registrace je otevřena do 20. 08. 2018.  Další registrace bude možná až na místě prezentace, a to v den startu závodu - 15. 09. 2018 za zvýšené startovné. 

3.3) Po vyplnění registračního formuláře obdrží závodník potvrzující e-mail s platebními instrukcemi.
Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, tj. po připsání částky startovného na běžný účet pořadatele.
3.4) Lhůta pro zaplacení startovného je 14 dní. Pokud se do této doby platba s registraci nespáruje, registrace se automaticky smaže z databáze.
3.5) Pořadatel si vyhrazuje právo registraci uzavřít nebo upravit podmínky registrace, pokud to bude situace vyžadovat (např. zkrácení lhůty pro zaplacení, prodloužení termínu registrace apod.).
3.6) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.
4. AKREDITACE

4.1) Každý závodník (mimo psů:) se musí akreditovat (prezentovat) k závodu na určeném místě v centru závodu. Závodník proti dokladu totožnosti s fotografií (OP, řiďičský průkaz, pas...) dostane startovní číslo se zabudovaným nevratným  měřícím čipem. Děti prezentuje rodič nebo jiná dospělá osoba. Pro prezentaci rodiny stačí přítomnost jedné dospělé osoby.
4.2) Startovní číslo je závodník povinen připevnit viditelně na svůj oděv. Startovní číslo nepřehýbejte, aby nedošlo k poškození čipu. 
4.3) Uzávěrka akreditací končí 20 minut před startem. Doporučujeme na akreditaci přijít včas.

5. ZMĚNY V REGISTRACÍCH
5.1) Změny v registraci lze provést bezplatně přes informační e-mail pořadatele: info@ksklimit.cz.  Poslední možnost pro změny v registraci je v den závodu na prezentaci za poplatek 50,- Kč.

6.  ZÁVOD
6.1) Závod s hromadným startem bude startovat dle tratí v souladu s časovým harmonogramem.          
6.2) Trať je značena fáborky a vede převážně po zpevněných, polních a lesních cestách. Doporučujeme prostudovat si mapu závodu. 
6.3) Závodník je povinen projít všemi kontrolními body. Časový limit je 5 hodin! 
6.4) Na trati jsou umístěny občerstvovací stanice (viz. plánek trati), k dispozici voda, iontový nápoj, ovoce, sladkosti, sůl.
6.5) Zdravotní služba je přítomna v prostoru startu a cíle závodu.
6.6) Závodník může využít pouze své vlastní fyzické a psychické síly, není povoleno přijmout jakoukoliv cizí pomoc zlepšující výsledek nebo použít dopravní prostředek.
6.7) V případě ohrožení života, či zdraví je povinností každého závodníka pomoci zraněnému.
6.8) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy a podobně).

7. ZÁVOD DOGtreking

7.1) Pes musí být na úvazku po celou dobu trvání závodu.
Doporučení: psa doporučujeme mít na postroji připnutého k bedernímu pásu s možností kombinace klasického úvazu na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem "na volno". Z důvodu pohybu většího množství osob v prostoru startu, doporučujeme použití náhubku pro psa tak,  aby nedošlo ke škodám a zranění osob a zvířat.
7.2) Výkaly po psech na veřejných komunikacích a cestách v Přerově i v okolních vesnicích, kde probíhá trasa závodu,, je povinen uklidit majitel dotyčného psa.
7.3) Majitel psa zodpovídá za to, že pes je řádně proočkovaný povinnými vakcínami a přebírá zodpovědnost za veškeré případné škody způsobené svým psem.

8. POVINNÁ A DOPORUČENÁ VÝBAVA
8.1) Každý závodník je povinen startovat s viditelně připevněným startovním číslem, jehož součástí je měřící čip. 
8.2) Doporučená výbava: camelbak, trekové hole.
8.3) Doporučená výbava pro DOGtreking: voda, lékárnička pro ošetření psa, pytlík(y) na výkaly.


POZOR: pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu pravidel závodu!