VŠEOBECNÉ PRAVIDLA ZÁVODU

ÚČASTNÍCI ZÁVODU
1.1) Přerovské Kopky (zkratka PK), je sportovní akce jednotlivců starších 18-ti let a dvoučlenných týmů , přičemž v každém dvoučlenném týmu může být 1 osoba od 15 let. Odpovědnost za nezletilého plně přebírá starší závodník (kapitán). Osoba mladší 18 let musí navíc předložit písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce.

VZOR: Souhlasím se startem Petra Nováka , narozeného 10.6.2001, v závodě Přerovské Kopky 25km, konaného dne 02. 9. 2017 a zprošťuji pořadatele jakékoliv odpovědnosti v této věci. Jana Nováková (matka): r.č..............., č.OP............ Podpis: ..............................

1.2) Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) disponuje požadovanými znalostmi o závodu a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu PK zúčastnit.
b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu / cíle, turisticky značených tras, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané "vyšší mocí" např. počasím. Pokud bude nutné během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere účastník na vědomí, že je třeba dodržovat na takových komunikacích pravidla silničního provozu.
c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu.
d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených.
e) účast v závodu závisí jen na vlastním zvážení a rozhodnutí závodníka.
f) startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže PK, ani během případného doprovodného programu;
g) byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených.
h) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže PK, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

1.3) Závodník je povinen poskytnout první pomoci jinému zraněnému závodníkovi!
1.4) Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play.
1.5) do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek.
1.6) do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.prerovskekopky.cz , kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označení identifikátory závodu PK, tj. registrovaným ID čipem s barevným náramkem, startovním číslem na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelně). V případě, že během akreditace bude změněn tým z dvoučlenného na jednočlenný (např. rozpadem, nebo onemocněním jednoho závodníka ), identifikátory závodu PK musí mít jen závodník, který nastoupí do závodu.
2. TÝMY - KATEGORIE

2.1) tým je jednotlivec nebo dvojice závodníků libovolně složen dle pohlaví a věku, přičemž v dvoučlenném týmu je vždy minimálně jedna plnoletá osoba, která je zároveň kapitánem týmu;
2.2) v registračním formuláři si týmy samy zvolí NÁZEV týmu a vyberou odpovídající kategorii.
2.3) závodní týmy volí své zařazení z těchto kategorií:
      a) základní kategorie HOBBY, DOGtrekking
      b) věková kategorie do 39 let, od 40 do 49 let, od 50 do 59 let, nad 60 let (pouze muži)
      c) složení týmu dle pohlaví - MUŽI (M) jednotlivci, ŽENY (Ž) jednotlivci, dvojice (D) (společná pro všechny) 
2.4) kategorie HOBBY je určena pro širokou hobby i sportovní veřejnost.
2.5) kategorie DOGtrekking určena pro závodniky buď 1 osoba + 1 pes (solo) nebo 2 osoby + 1 pes (double)
2.6) týmy se řadí do své věkové kategorie podle staršího člena v týmu s datem narození, a to k datu startu přesně;

3. REGISTRACE DO ZÁVODU

3.1) Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.prerovskekopky.cz

3.2) První vlna registrace, probíhá v období od 01. 02. 2017 do 31. 07. 2017. Závodník registrovaný v tomto období má nárok na závodní tričko v rámci startovného. Druhá vlna registrace proběhne od 01. 07. 2017 do 25. 08. 2017 bez nároku na tričko.
3.3) Po vyplnění registračního formuláře kapitán týmu obdrží potvrzující email s platebními instrukcemi.
Registrace se stává platnou až v okamžiku připsání zaplacení startovného, tj. po spárování variabilního symbolu platby s rodným číslem kapitána týmu (v seznamu registrací - pole týmu svítí zeleně, respektive - ANO);
3.4) lhůta pro zaplacení startovného v první vlně registrace, v období od 01. 02. 2017 do 31. 07. 2017, je přesně 7 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta 7 dnů;
3.5) lhůta pro zaplacení startovného v druhé vlně registrace, od 01. 08. 2017 do 25. 08. 2017 je přesně 4 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze;
3.6) POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO REGISTRACI UZAVŘÍT NEBO UPRAVIT PODMÍNKY REGISTRACE, POKUD TO BUDE VYŽADOVAT SITUACE (např. zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);
3.7) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.
4. AKREDITACE

4.1) všichni členové závodního týmu musí být přítomni při akreditaci do závodu (mimo psů). Během této akreditace probíhá kontrola dle dokladu totožnosti s fotografií (OP, řiďičský průkaz, pas...) a předava ID čip s startovním čislem. NELZE PROVÉST AKREDITACI TÝMU, aniž by některý z jeho členů nebyl v danou chvíli přítomen. Nebudou udělovány žádné výjimky.
4.2) závodník zodpovídá za nepoškození ID čipu. V případě ztráty ID čipu je tým diskvalifikován!
4.3) Uzávěrka akreditací končí 20 min. před startem. Proto doporučujeme na akreditaci přijít včas.

5. ZMĚNY V REGISTRACÍCH
5.1) Všechny změny v registracích může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu) a to jen v případě, že bylo už uhrazeno startovné. Poslední možný termín pro změny v registraci jsou možné i v den závodu na prezenci.
Změny se týkají zejména:
    a) chci změnit druhého člena v týmu
    b) chci přeřadit tým do jiné kategorie

6. POSTUP - ZÁVOD
Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 15 min. před startem závodu.
6.1) První start - kategorie HOBBY - před startovní čarou se řadí závodníci HOBBY a to pouze dle své věkové kategorie (společně M+Ž+D). Jednotlivé zóny budou pořadatelem viditelně označeny (do 39 let, do 49, do 59 a 60+). 
6.2) Druhá startovní vlna - kategorie DOGtrekking (solo i double) se řadí v místě určeném a označeném pořadatelem v libovolném pořadí. 
6.3) Start závodu probíhá tak, že první startují všechny závodní týmy kategorie HOBBY. Pak za nimi, s intervalem do 5 min, startují všechny týmy kategorie DOGtrekking.
6.4) je zakázán start kategorie DOGtrekking, aby startoval součastně v kategorii HOBBY!
6.5) tým vychází pěšky z místa startu, do cíle musí dojít přes kontrolní vrcholy ve stanoveném časovém limitu 
6 hodin! Tým může využít k postupu pouze své vlastní fyzické a psychické síly a vzájemné pomoci pouze v rámci vlastního týmu;
6.6) rychlost pohybu, strategii odpočinku, jídla si volí členové týmu sami podle aktuální fyzické a psychické situace;
6.7) týmy nesmí přijmout jakoukoliv cizí pomoc zlepšující výsledek;
6.8) v případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému;
6.9) každý člen týmu musí mít po celý závod u sebe povinnou výbavu účastníka závodu (viz.dále)
6.10) všechny dvoučlenné týmy musí projít na trase PK všemi kontrolními místy, přičemž:
     a) musí projít kontrolou společně;
     b) pro stanovení pořadí ve výsledkové listině je vždy brán v úvahu čas pomalejšího člena v týmu, který  
     projde danou kontrolou druhý v pořadí;
6.11) tým postupuje po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy PK, k navigaci smí použít jakoukoli mapu, buzolu, kompas nebo GPS navigaci;
6.12) je zakázáno použít k přesunu cizí předmět (automobil, motocykl, traktor, kolo, brusle, skateboard, jezdeckého koně a jiné dopravní prostředky);
6.13) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy a podobně);
6.14) tým, který nestihne projít kontrolním stanovištěm v limitu časové brány, musí ukončit účast v závodě, respektive může pokračovat dál ale mimo závod a výsledkovou listinu.

7. PRAVIDLA KATEGORIE PEStrekking:

7.1) pes musí být na úvazku po celou dobu trvání závodu.
Doporučení: Psa doporučujeme mít na postroji, připnutého k bedernímu pásu s možností kombinace klasického úvazu na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem "na volno" z důvodu pohybu jiných závodníků na trati, či na území státních, či soukromých pozemků. Z důvodu pohybu většího množství osob v prostoru startu, doporučujeme důkladně zvážit použití náhubku pro psa, aby nedošlo ke škodám a zraněním osob a zvířat.
7.2) výkaly po psech na veřejných komunikacích a cestách jak v statutárním městě Přerov, tak i v okolních vesnicích, kde probíhá trasa závodu Přerovské KOPKY, je povinen uklidit majitel dotyčného psa.
7.3) majitel psa zodpovídá za to, že pes je řádně proočkovaný povinnými vakcínami a přebírá zodpovědnost za veškeré případné škody způsobené svým psem.

8. POVINNÁ A DOPORUČENÁ VÝBAVA
8.1) každý závodník v týmu musí mít u sebe: plně nabitý funkční telefon (např. pro případ nouze); pytlík na odpadky;
8.2) doporučena výbava pro všechny - náplasti na puchýře; trekové teleskopické hůlky;
8.3) doporučená výbava pro DOGtrekaře: voda, lékárnička pro ošetření psa, pytlík(y) na výkaly psa
Organizátor nemá povinnost kontrolovat povinnou ani doporučenou výbavu týmů.

POZOR: pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu propozic závodu!